Trockenbau ohne Geheimnisse im ÜAZ Frankfurt (Oder) für Auszubildende aus der Slowakei - Žilina / Suchá výstavba bez tajomstiev v ÜAZ Frankfurt nad Odrou pre stážistov zo Slovenska - Žilina

 

Trockenbau ohne Geheimnisse im ÜAZ Frankfurt (Oder) für Auszubildende aus der Slowakei - Žilina

Junge Auszubildende aus der Slowakei von der Berufsschule für Bauwesen aus Žilina haben vom 24.04. bis 07.05.2022 im ÜAZ Frankfurt (Oder) trainiert. Die Projektteilnehmerinnen „Pracovná mobilita - otvorenie mysle, rozšírenie odborných zručností" erweiterten im Rahmen des Projekts Erasmus+ ihre Kenntnisse in der Trockenbautechnik. Die Auszubildende haben ihre Aufgaben sehr gut erfüllt. Sie wurden von dem Berufsausbilder Herrn Braun und der Gruppenbetreuerin Janka Oravcová betreut.

Die Schülerinnen verbesserten ihre Fähigkeiten unter anderem in der richtigen Handhabung von Gipskartonplatten, der Montage von Trennwänden mit Öffnungen und Bögen. Sie lernten alle Elemente des Systems, ihre Arten und Eigenschaften und vor allem die Grundsätze der Verwendung und Handhabung der grundlegenden Werkzeuge und Geräte kennen.

Die Schülerinnen beherrschten die grundlegenden Arbeitsgänge (Schneiden, Sägen, Schleifen, Bohren), die sie bei der Herstellung eines Würfels von 24 cm x 24 cm übten. Dies war ihr Souvenir, das sie mit nach Hause nehmen konnten.

Die Mädchen stellten Trennwände aus CW- und UW-Profilen mit verschiedenen Öffnungen nach einer Zeichnung her. Auf diese Weise vertieften sie ihre technischen Kenntnisse und lernten, wie man verschiedene Arten von Bögen herstellt. Sie lernten die Trockenbauweise kennen, die den arbeitsintensiven und zeitaufwändigen Bau von Trennwänden, Böden oder Decken ersetzt.

Neben dem Erwerb praktischer Fertigkeiten konnten die Teilnehmer auch ihre Kenntnisse der deutschen Sprache im Beruf testen.

Die Gruppe der Praktikanten war auch in ihre Freizeit aktiv: In Berlin besuchten die Schülerinnen mit ihrer Lehrerin den Reichstag mit seiner Terrasse und Kuppel, das Brandenburger Tor, den Alexanderplatz, die Humboldt-Universität, den Berliner Dom, die Reste der Berliner Mauer, den Checkpoint Charlie und vieles mehr. Am nächsten Tag fuhren sie nach Potsdam, wo im Filmpark Babelsberg eine Stuntshow stattfand. Es blieb auch Zeit für einen Rundgang durch Frankfurt (Oder) und eine Kahnfahrt auf der Oder entlang.

Die Mädchen waren zudem sportlich aktiv und spielten in ihrer Freizeit Volleyball, Tischtennis, Bowling usw. Bei ihren sportlichen Aktivitäten schlossen sie Freundschaften mit jungen Menschen aus Polen und Deutschland. Die Reisen ermöglichten es ihnen, die deutsche Kultur besser kennenzulernen und ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, was bei der Suche nach einem ersten Arbeitsplatz zweifellos von Nutzen sein wird.

Am letzten Tag des Praktikums erhielten die Mädchen Zertifikate, die ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten widerspiegeln. Ihr Lehrer, Herr Braun, hatte eine Überraschung in Form von Medaillen für ihre Leistungen vorbereitet.

Dem Schuldirektor Herrn Ing. Josef Ilčík danken wir für die langjährige Zusammenarbeit, für das Vertrauen. Den Schülern wünschen wir viel Glück für ihre berufliche Zukunft.

Bis zum nächsten Projekt!

 

   

 

Suchá výstavba bez tajomstiev v ÜAZ Frankfurt nad Odrou pre stážistov zo Slovenska - Žilina

Mladí učni zo Slovenska z Odborného učilišťa stavebného zo Žiliny sa v dňoch 24.04. až 07.05.2022 vzdelávali v ÜAZ Frankfurt nad Odrou. Účastníci projektu "Pracovná mobilita - otvorenie mysle, rozšírenie odborných zručností" si rozšírili svoje zručnosti v rámci projektu Erasmus+ v technológii suchého obkladania. Žiaci sa zdokonaľovali v konkrétnych úlohách pod dohľadom odborného učiteľa pána Brauna a vedúcej skupiny Janky Oravcovej.

Účastníci sa okrem iného zdokonalili v správnej manipulácii so sadrokartónom, v montáži priečok s otvormi a oblúkmi. Zoznámili sa so všetkými prvkami systému, ich druhmi a vlastnosťami a predovšetkým so zásadami používania a manipulácie so základnými nástrojmi a zariadeniami.

Žiaci zvládli základné operácie (rezanie, pílenie, brúsenie, vŕtanie), ktoré si precvičili pri výrobe kocky s rozmermi 24 x 24 cm. Toto bol ich suvenír, ktorý si odniesli domov.

Dievčatá podľa výkresu vyrobili priečky z CW a UW profilov s rôznymi otvormi. Takto si prehĺbili svoje technické znalosti a naučili sa vyrábať rôzne typy oblúkov . Zoznámili sa s metódou suchej výstavby, ktorá nahrádza prácnu a časovo náročnú výstavbu priečok, podláh alebo stropov.

Skupina stážistov trávila svoj voľný čas veľmi aktívne. V Berlíne študenti a ich učiteľ navštívili Reichstag s terasou a kupolou, Brandenburskú bránu, Alexanderplatz, Humboldtovu univerzitu, Berlínsku katedrálu, zvyšky Berlínskeho múru, Checkpoint Charlie a mnoho ďalšieho. Na druhý deň sa vybrali do Postupimu, kde sa vo Filmparku Babelsberg konala kaskadérska šou. Bol čas aj na prehliadku Frankfurtu nad Odrou a plavbu loďou po Odre.

Dievčatá sa venovali aj športu a vo voľnom čase hrali volejbal, stolný tenis, bowling atď.  Počas športových aktivít sa spriatelili s mladými ľuďmi z Poľska a Nemecka. Výlety im umožnili lepšie spoznať nemeckú kultúru a zlepšiť si jazykové znalosti, čo sa im nepochybne bude hodiť pri hľadaní prvého zamestnania.

V posledný deň stáže dostali dievčatá certifikáty, ktoré odrážali ich zručnosti a schopnosti. Ich učiteľ, pán Braun, im za ich úspechy pripravil prekvapenie v podobe medailí.

Ďakujeme riaditeľovi školy Ing. Jozefovi Ilčíkovi za dlhoročnú spoluprácu a dôveru. Želáme študentom veľa šťastia v ich profesionálnej budúcnosti.

Do ďalšieho projektu!

 

Marta Nebeling

Team International

 

 

 

 

Zurück